નર્મદા : તા. ૨૧મી જુને યોગ દિવસની ઉજવણી ઘરે બેઠા કરવા જિલ્લા કલેક્ટર મનોજ કોઠારીનો પ્રજાજનોને જાહેર અનુરોધ

રાજપીપલા,(નર્મદા)
આશિક પઠાણ

ભારત સરકારશ્રીના આયુષ મંત્રાલય, નવી દિલ્હી દ્રારા દર વર્ષે તા.૨૧ જૂનના રોજ વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જે અંતર્ગત આ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે YOGA AT HOME,YOGA WITH FAMILY નો કોન્સેપ્ટ અપનાવીને આપણે સૌએ ઘરેથી જ તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ સવારના ડી.ડી.ગીરનાર પરથી ૭.૦૦ વાગ્યે મુખ્યમંત્રીશ્રીના પ્રવચન બાદ યોગા પ્રોટોકોલ પ્રમાણે યોગભ્યાસ ઘરેથી જ કરવાનો રહેશે.

વડાપ્રધાનશ્રીના તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ ના “ મન કી બાત ” કાર્યક્રમમાં જણાવ્યા મુજબ “MY LIFE MY YOGA” વિષય ઉપર વિડિયો બ્લોગીંગ કન્ટેસ્ટ જાહેર કરી તેમાં દરેકને ભાગ લેવા જણાવેલ છે. જે અંર્તગત ભાગ લેનારે ૩ મિનિટના સમયગાળામાં ૩ યોગિક ક્રિયાઓ સાથેનો SHORT VIDEO MESSAGE બનાવી અપલોડ કરવા અપીલ કરવામાં આવેલ છે, જે માટેની એન્ટ્રીઓ આયુષ મંત્રાલયની વેબ સાઈટ https : // yoga.aayush gov.in/yoga ઉપર તથા અન્ય બે ચેનલ (૧) The MyGov Platform અને (૨) http://mylifemyoga2020.com પર પણ કરી શકાશે. વિજેતાને રૂ. ૨૫,૦૦૦/- થી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- ની વિવિધ શ્રેણીમાં ઇનામ જાહેર કરાયેલ છે, જેમાં નર્મદા કલેકટરશ્રી એમ.આર.કોઠારી દ્રારા નર્મદાની જાહેર જનતાને વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહથી ભાગ લેવા જાહેર અનુરોધ કરાયો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here